Korepetycje z języka polskiego


OfertaZajęcia dla dzieci i młodzieży zdalne oraz stacjonarne.

Zakres korepetycji:

 • przygotowanie do egzaminu, zarówno ósmoklasisty, jak i maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym,
 • przygotowanie do konkursu,
 • pomoc w bieżącej nauce, w tym pokonywanie specyficznych i ogólnych trudności w uczeniu się, ale też praca z uczniem zdolnym,
 • rozwijanie zainteresowań.

Jak pracuję?

Przede wszystkim dostosowuję metody pracy do potrzeb i możliwości Klienta, toteż opracowuję indywidualne plany, które przedstawiam zainteresowanej stronie (uczniowi i/lub jego rodzicom). Sprawdzam też styl uczenia się Klienta i na tej podstawie dobieram właściwe metody i techniki. Zajęcia prowadzę w sposób urozmaicony, dbając, by dawały nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, ale okazały się rozwijające i ciekawe. Sama przygotowuję część materiałów, a także korzystam z opracowań Centralnej Komicji Egzaminacyjnej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, współpracuję z ośrodkami metodycznymi, by doskonalić swój warsztat pracy. Zachęcam do przejrzenia moich materiałów dla maturzystów – tutaj i przykładu rezultatu pracy z uczniami szkół podstawowych – tutaj.

Prowadząca:

Regulamin korepetycji

Regulamin usług edukacyjnych świadczonych przez Superkorki Radosława Górska

Niniejsze postanowienia określają warunki świadczenia usług edukacyjnych przez firmę Superkorki Radosława Górska (dalej: Superkorki). Usługi są świadczone na rzecz Uczniów (osób bezpośrednio uczestniczących w zajęciach), a umowa o ich świadczenie zawierana jest z Uczniem, jeśli jest osobą pełnoletnią, lub z jego Rodzicem/Opiekunem Prawnym (osobą reprezentującą Ucznia).

 1. Dane firmy
  1) Nazwa firmy: Superkorki Radosława Górska
  2) Imię i nazwisko właściciela: Radosława Górska
  3) Adres siedziby firmy: ul. Borowikowa 3, 86-005 Zielonka
  4) NIP: 7211132216
  5) REGON: 450661397
 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług
  1) Firma Superkorki świadczy usługi edukacyjne drogą elektroniczną na terenie całego kraju oraz stacjonarnie w siedzibie Superkorków.
  2) Działalność edukacyjna dotyczy:
  a) bieżącej pomocy w nauce języka polskiego w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej,
  b) przygotowania do egzaminów zewnętrznych z języka polskiego (egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub/i rozszerzonym),
  c) rozwijania zainteresowań uczniów zawiązanych z literaturą i językiem polskim,
  d) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad polonistycznych,
  e) przygotowania materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w trakcie zajęć.
  Wszystkie powyższe formy świadczenia usług edukacyjnych są w dalszej części łącznie zwane „zajęciami” lub „zajęciami edukacyjnymi”.
 3. Uczestnictwo w zajęciach
  1) Uczeń pełnoletni może zapisać się na zajęcia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://zapiskipolonistki.pl/, bądź poprzez kontakt z Superkorkami pod numerem telefonu 797 592 106; adres e-mail: superkorki22@gmail.com.
  2) Ucznia niepełnoletniego zapisuje w wyżej opisany sposób Rodzic lub Opiekun Prawny. Superkorki nie są zobowiązane do sprawdzania czy niezbędna jest zgoda drugiego Rodzica, ani też do weryfikowania umocowania Opiekuna Prawnego. W przypadku gdy Uczeń zostanie zapisany na zajęcia przez osobę do tego nieuprawnioną, Superkorki zobowiązują się współpracować z faktycznym Rodzicem/Opiekunem Prawnym w celu polubownego rozwiązania sprawy.
  3) Rodzic lub Opiekun Prawny, zapisując Ucznia na korepetycje zobowiązuje się dopilnować, aby Uczeń uczęszczał na zajęcia w ustalonych przez obie strony terminach. Terminy ustalane są w kontakcie bezpośrednim lub online przy wykorzystaniu narzędzi do tego przeznaczonych.
  4) Uczeń zobowiązany jest regularnie uczęszczać na zajęcia. W przypadku gdy liczba odwołanych zajęć przekroczy 25% wszystkich zajęć zaplanowanych na dany miesiąc, może to mieć następujące skutki: a) nieosiągnięcie zamierzonych efektów edukacyjnych z powodu braku regularnej współpracy lub b) utrata stałego terminu spotkań lub c) zakończenie współpracy z Uczniem.
  5) Superkorki i osoba prowadząca zajęcia (Korepetytor) nie odpowiadają za Ucznia po zakończonych zajęciach lekcji oraz przed ich rozpoczęciem.
  6) Zajęcia to praca indywidualna z Uczniem, odbywająca się za pośrednictwem Internetu lub prowadzona w formie zajęć stacjonarnych.
  7) Czas trwania jednego spotkania to 60 lub 90 minut w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.
  8) Uczeń i Korepetytor powinni punktualnie stawiać się na zajęcia. Jeżeli niepełnoletni Uczeń spóźnia się na zajęcia Korepetytor może powiadomić o tym Rodziców lub Opiekunów Prawnych Ucznia. Jeśli Korepetytor spóźni się na zajęcia, powinien powiadomić o tym pełnoletniego Ucznia lub Rodzica/Opiekuna Prawnego niepełnoletniego Ucznia.
  9) W przypadku spóźnienia się na zajęcia przez Ucznia, zajęcia nie są przedłużane tzn. kończą się po upływie wcześniej ustalonego czasu trwania zajęć, a kwota należna za zajęcia nie ulega obniżeniu. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu zajęć z powodów leżących po stronie Korepetytora, zajęcia ulegają wydłużeniu o czas spóźnienia bądź ustala się inny termin, dogodny dla obu stron, kiedy spóźnienie można odrobić.
  10) Korepetytor nie odrabia za Ucznia zadań domowych zleconych przez nauczyciela szkolnego, jedynie pomaga w odrobieniu i ich zrozumieniu przez Ucznia.
  11) Zajęcia odbywają się wyłącznie we wcześniej zaplanowanym terminie. Ewentualna zmiana terminu zajęć wymaga uprzedniego uzgodnienia przez strony. Korepetytor nie podejmuje się prowadzenia zajęć lub ich części poza takim terminem. Wyjątek stanowi odrobienie zajęć w przypadku, o którym mowa w pkt 9).
  12) W przypadku gdy udział w zajęciach jest z jakiegokolwiek powodu niemożliwy, należy każdorazowo poinformować Korepetytora o tym fakcie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zajęć (tj. dzień wcześniej) do godziny 20:00 poprzez SMSa pod nr tel.: 797 592 106, co zwalnia pełnoletniego Ucznia lub Rodzica/Opiekuna Prawnego niepełnoletniego Ucznia z obowiązku uiszczenia należności za dane zajęcia. W razie odwołania zajęć lub nieobecności Ucznia z jakiegokolwiek powodu, o czym nie poinformowano Korepetytora lub poinformowano w dniu zajęć lub po godzinie 20:00 dnia poprzedniego, zajęcia uważa się za zrealizowane i pobierana jest za nie opłata.
  13) Zajęcia odwołane prawidłowo zgodnie z pkt 12) powyżej można odbyć w ciągu najbliższych 30 dni od dnia odwołania.
  14) Korepetytor zobowiązuje się do informowania o odwołaniu zajęć lub zmianie ich terminu do godziny 20:00 dnia poprzedzającego dzień zajęć (tj. dzień wcześniej). W przypadku niedotrzymania tego zobowiązania, ustala się dogodny dla obu stron termin odrobienia tych zajęć lub kwota za te zajęcia zostanie zwrócona.
  15) Opłata następuje z góry za dane zajęcia lub za cały miesiąc. Zajęcia można zakupić przy pomocy płatności online Tpay lub dokonując wpłaty na konto bankowe Superkorków.
  Nr konta: 91 1050 1764 1000 0097 5145 3813
  16) Cennik usług w roku szkolnym 2023/2024:
  • Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w zakresie podstawowym – 100 zł za 60 min.
  • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym – 100 zł za 60 min.
  • Przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym – 120 zł za 60 min.
  • Zajęcia ze studentami – 130 zł za 60 min.
  Powyższe ceny są cenami brutto. Superkorki nie są płatnikiem podatku VAT i nie doliczają tego podatku do powyższego cennika.
 4. Warunki korzystania z usług drogą elektroniczną
  Uczeń korzystający z zajęć online powinien mieć dostęp do komputera (4GB RAM, system Windows 10 lub Mac OS 10.13 i najnowsze wersje przeglądarek), internetu (min. 3,2 Mbps w obu kierunkach), słuchawek i kamerki.
 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1) Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez pełnoletniego Ucznia lub Rodzica/Opiekuna Prawnego niepełnoletniego Ucznia zostanie zawarta umowa cywilnoprawna z firmą Superkorki Radosława Górska, regulująca wzajemnie zobowiązania stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i umowie stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
  2) Rezygnacja z zajęć może nastąpić w formie pisemnej drogą e-mailową.
  3) Firma Superkorki zwróci Uczniowi pełnoletniemu lub Rodzicowi/Opiekunowi Prawnemu niepełnoletniego Ucznia wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem danego cyklu zajęć.
  4) W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu Uczniowi pełnoletniemu lub Rodzicowi/Opiekunowi Prawnemu niepełnoletniego Ucznia przysługuje zwrot należności za zajęcia opłacone, a nieodbyte z potrąceniem kary umownej w wysokości 50% kosztu zajęć opłaconych a nieodbytych, jeśli rezygnacja nastąpiła nie z winy Superkorków.
  5) W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu Uczniowi pełnoletniemu lub Rodzicowi/Opiekunowi Prawnemu niepełnoletniego Ucznia przysługuje prawo do zwrotu całości należności za zajęcia opłacone a nieodbyte – pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi z winy Superkorków.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
  1) Uczeń pełnoletni lub Rodzic/Opiekun Prawny niepełnoletniego Ucznia ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
  2) Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Superkorków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w umowie lub na stronie internetowej https://zapiskipolonistki.pl/
  3) Superkorki rozpatrzą reklamację i zawiadomią pełnoletniego Ucznia lub Rodzica/Opiekuna Prawnego niepełnoletniego Ucznia o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na papierze lub innym trwałym nośniku.
  4) Superkorki nie udzielają gwarancji na zajęcia w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 7. Polityka prywatności
  Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług edukacyjnych zawieranej z firmą Superkorki. Podpisując umowę pełnoletni Uczeń lub Rodzic/Opiekun Prawny niepełnoletniego Ucznia zobowiązany jest dołączyć do niej następującą zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i Ucznia::
  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji i prowadzenia zajęć przez formę Superkorki Radosława Górska z siedzibą w Zielonce zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1 („RODO”).
  Pełnoletni Uczeń lub Rodzic/Opiekun Prawny niepełnoletniego Ucznia mogą także wyrazić następującą zgodę:
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Superkorki Radosława Górska z siedzibą w Zielonce, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Zmiana Regulaminu
  Superkorki zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie na stronie internetowej https://zapiskipolonistki.pl/ oraz przekazana aktualnie korzystającym z zajęć Uczniom i/lub ich Rodzicom/Opiekunom Prawnym pocztą elektroniczna.

Skontaktuj się ze mną

e-mail: superkorki22@gmail.com

Udostępnij

26 myśli na “Oferta Superkorków”

 1. Z czystym sumieniem mogę polecić korepetycje z Panią Radosławą. Z lekcji zaczęłam korzystać na kilka miesięcy przed maturą i nie sądziłam, że w tak krótkim czasie można się tak dobrze przygotować. Pani Radosława jest bardzo motywująca i wymagająca. Zagadnienia tłumaczy ze spokojem, dzięki czemu można bezstresowo nadrobić zaległości przed maturą.
  Serdecznie polecam,
  Patrycja – uczennica klasy maturalnej 2022

 2. Bardzo polecam korepetycje z Panią Radosławą. W tym roku ponownie podchodziłam do Matury z języka polskiego, dodatkowo pisząc rozszerzenie. Pani Radosława bardzo dobrze mnie naprowadziła i dzięki niej mogłam wyjść zadowolona z sali egzaminacyjnej. Jeszcze raz bardzo polecam!

 3. Serdecznie polecam korepetycje prowadzone przez panią Radosławę! Osobiście chodziłam na korki przed egzaminem ósmoklasisty i zostałam świetnie przygotowana do języka polskiego. Miła atmosfera, niebanalne, oryginalne oraz skuteczne sposoby nauczania sprawiły, że z chęcią podeszłam do egzaminu i jestem bardzo zadowolona z jego przebiegu dzięki nabytej wiedzy u pani Radosławy.
  Serdecznie polecam!

 4. Jesteśmy bardzo zadowoleni z korepetycji udzielanych przez P. Radosławę i polecamy te zajęcia każdemu. Nasza córka pracowała z Panią ok. 7 miesięcy przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty. Jej wynik to 93%. Serdecznie dziękujemy.

 5. Z całego serca polecam usługi Pani Radosławy. Jestem mamą licealisty który aktualnie będzie zdawał egzamin. Z Panią Radosławą syn pracował dwa lata. Byłam świadoma ,że ma duże braki ponieważ w szkole podstawowej tak naprawdę nie nauczył się praktycznie niczego. Bardzo bałam się o maturę chyba najbardziej właśnie o język polski. Spotkaliśmy na swojej drodze wielu korepetytorów ale nie było efektów przez co syn zniechęcał się bardzo. Kiedy udało nam się rozpocząć współpracę z Panią Radosławą sytuacja diametralnie się zmieniła. Oceny w szkole znacznie się poprawiły, syn słyszał pochwały w szkole i odzyskał wiarę w siebie. Zajęcia z Panią Radosławą nie były zwykłymi korepetycjami to były lekcje pełne wzajemnego szacunku, ogromnego serca, zaangażowania i pasji ze strony Pani Radosławy. Syn uwielbiał zajęcia, był po nich zawsze bardzo pozytywnie nastawiony i wierzył w siebie. Dziś jest świetnie przygotowany do matury i czuje się pewnie. Jako matka nigdy nie zapomnę tego co Pani Radosława zrobiła dla syna, będę jej wdzięczna przez całe życie. Wartość jaką przekazała synowi jest nie do ocenienia dla mnie. To cudowny piękny człowiek o wielkim sercu. Z ogromnym przekonaniem polecam zajęcia z Panią Radosławą każdemu kto chce dla swojego dziecka jak najlepiej i szuka nie zwykłych korepetycji tylko wartościowych lekcji z których każde dziecko wyniesie z pewnością bardzo dużo nie tylko wiedzy ale też wiary w siebie i pewności w sukces.

 6. Serdecznie polecam. Korepetycje z Panią Radosławą są prowadzone w profesjonalnej i miłej atmosferze. Bardzo pomogły mi w przygotowaniu do matury : )

 7. Korepetycje z Panią Górską to przyjemność. Prowadzone są w miłej atmosferze. Pani Radosława często przygotowuje dodatkowe materiały, które ułatwiają zapamiętywanie oraz sprawiają, że nauka staje się łatwa. W ciągu kilku miesięcy pomogła mi przygotować się do matury. Sprawiła, że uwierzyłam w siebie i swoje możliwości. Z całego serca polecam

 8. Bardzo polecam korepetycje z Panią Górską. Córka dzięki dodatkowym zajęciom zdała egzamin ósmoklasisty z języka polskiego z bardzo wysoką punktacją.Bardzo dziękujemy.

 9. Witam, Pani Radosława miała zaledwie pare miesięcy, aby podjąć się próby przygotowania mnie do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Nie wątpię w to, że było to nie małe wyzwanie, zwłaszcza z moimi wynikami wahającymi się między 20-40%. Za każdym razem mogłam liczyć na nieograniczoną ilość pomocnych materiałów oraz na maksymalne wykorzystanie przeznaczonego mi czasu, w sposób mi odpowiadający. Pani Radosława ma niesamowicie ogromną wiedzę, bez problemu potrafi wypowiedzieć się na jakikolwiek temat. Często podsyłała mi swoje prezentacje na temat epok czy lektur, w których zawierało się pełno ciekawych zadań. Ostatecznie maturę udało mi się zdać na 78%. Po odczytaniu wyników czułam dumę i spokój. Jestem bardzo wdzięczna Pani Radosławie za tak dobre przygotowanie mnie do matury i pomaganiu w tych wszystkich ciężkich chwilach.
  Serdecznie polecam!

 10. Syn uczęszczał na zajęcia z Panią Radosławą regularnie co tydzień przez 2 lata celem przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty, mając ogromne braki po 2 latach marnej nauki zdalnej wywołanej pandemią. Szybko polubił Panią Radosławę za profesjonalizm, elastyczność i cierpliwość. Syn jest typowym ścisłowcem i dlatego było cudownie patrzeć jak się rozwinął przy Pani Radosławie. Szczególnie dobrze opanował sztukę argumentacji, która bywa czasem uciążliwa dla nas – rodziców nastolatka 🙂 Egzamin ósmoklasisty napisał lepiej niż egzaminy próbne, pracował z Panią Radosławą do samego końca nad ogółem i szczegółem. Bardzo dziękujemy!! Serdecznie polecamy Panią Polonistkę i życzymy satysfakcji i wytrwałości w dalszej pracy!

 11. Serdecznie polecam korepetycje z Panią Radosławą. Od samego początku widać ogromne przygotowanie do zajęć, mnóstwo przydatnych materiałów i autorskich prezentacji. Pani Radosława posiada ogromną wiedzę w zakresie literatury oraz przyjemnie ją przekazuje. Zajęcia zawsze były przygotowane pod potrzeby ucznia. Przez kilka miesięcy udało mi się dowiedzieć wielu przydatnych rzeczy, którymi można zabłysnąć przed polonistami w szkole. Widać ogrom pracy i zaangażowania. Moje prace były sprawdzane w najszybszym możliwym tempie. Polecam.

 12. Bardzo polecam korepetycje z Panią Radosławą. Są prowadzone w przyjemnej atmosferze, z wykorzystanie różnych, dodatkowych, ciekawych materiałów i były dostosowane do moich potrzeb. Niezwykle pomogły mi w przygotowaniu do egzaminów i pomogły uwierzyć we własne możliwości.

 13. Zdecydowanie polecam korepetycje. Zajęcia są bardzo przyjemne i rzetelnie przygotowane, czuję się gotowa do matury rozszerzonej. Pani Radosława jest niezwykle wyrozumiałą osobą, uwzględniającą indywidualne potrzeby ucznia- plan zajęć był do mnie dopasowany, a moje uwagi i prośby były zawsze brane pod uwagę,

 14. Serdecznie polecam zajęcia z Panią Radosławą. Dzięki nim rozszerzenie z języka polskiego przestało mnie przerażać. Na zajęciach przekazywany był ogrom wiedzy, która przydała się na maturze. Dobry korepetytor jest niezwykle ważny, ponieważ pomaga powtórzyć materiał, ale także uwierzyć w siebie i własną wiedzę. Dodatkowo, pomocne w powtarzaniu zagadnień były materiały, które dostawałam. Dziękuję za kilka tygodni wspólnej pracy w klasie maturalnej. 🙂

 15. Bardzo polecam zajęcia z Panią Radosławą. Pomogła mi bardzo z wymagającym zadaniem, które potrzebowało dużego wkładu. Okazało się, że to nie był problem i zaledwie w kilka lekcji zadanie na 10str. kartek A4 zostało zrobione. Zajęcia też były bardzo przyjemne i z chęcią słuchało się Pani co ma do powiedzenia, przekazania informacji. Polecam bardzo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *