Regulamin usług edukacyjnych
świadczonych przez Superkorki Radosława Górska

Niniejsze postanowienia określają warunki świadczenia usług edukacyjnych przez firmę Superkorki Radosława Górska (dalej: Superkorki). Usługi są świadczone na rzecz Uczniów (osób bezpośrednio uczestniczących w zajęciach), a umowa o ich świadczenie zawierana jest z Uczniem, jeśli jest osobą pełnoletnią, lub z jego Rodzicem/Opiekunem Prawnym (osobą reprezentującą Ucznia).

1. Dane firmy
1) Nazwa firmy: Superkorki Radosława Górska
2) Imię i nazwisko właściciela: Radosława Górska
3) Adres siedziby firmy: ul. Borowikowa 3, 86-005 Zielonka
4) NIP: 7211132216
5) REGON: 450661397

2. Rodzaj i zakres świadczonych usług
1) Firma Superkorki świadczy usługi edukacyjne drogą elektroniczną na terenie całego kraju oraz stacjonarnie w siedzibie Superkorków.
2) Działalność edukacyjna dotyczy:
a) bieżącej pomocy w nauce języka polskiego w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej,
b) przygotowania do egzaminów zewnętrznych z języka polskiego (egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub/i rozszerzonym),
c) rozwijania zainteresowań uczniów zawiązanych z literaturą i językiem polskim,
d) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad polonistycznych,
e) przygotowania materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w trakcie zajęć.
Wszystkie powyższe formy świadczenia usług edukacyjnych są w dalszej części łącznie zwane „zajęciami” lub „zajęciami edukacyjnymi”.
3. Uczestnictwo w zajęciach
1) Uczeń pełnoletni może zapisać się na zajęcia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://zapiskipolonistki.pl/, bądź poprzez kontakt z Superkorkami pod numerem telefonu 797 592 106; adres e-mail: superkorki22@gmail.com.
2) Ucznia niepełnoletniego zapisuje w wyżej opisany sposób Rodzic lub Opiekun Prawny. Superkorki nie są zobowiązane do sprawdzania czy niezbędna jest zgoda drugiego Rodzica, ani też do weryfikowania umocowania Opiekuna Prawnego. W przypadku gdy Uczeń zostanie zapisany na zajęcia przez osobę do tego nieuprawnioną, Superkorki zobowiązują się współpracować z faktycznym Rodzicem/Opiekunem Prawnym w celu polubownego rozwiązania sprawy.
3) Rodzic lub Opiekun Prawny, zapisując Ucznia na korepetycje zobowiązuje się dopilnować, aby Uczeń uczęszczał na zajęcia w ustalonych przez obie strony terminach. Terminy ustalane są w kontakcie bezpośrednim lub online przy wykorzystaniu narzędzi do tego przeznaczonych.
4) Uczeń zobowiązany jest regularnie uczęszczać na zajęcia. W przypadku gdy liczba odwołanych zajęć przekroczy 25% wszystkich zajęć zaplanowanych na dany miesiąc, może to mieć następujące skutki: a) nieosiągnięcie zamierzonych efektów edukacyjnych z powodu braku regularnej współpracy lub b) utrata stałego terminu spotkań lub c) zakończenie współpracy z Uczniem.
5) Superkorki i osoba prowadząca zajęcia (Korepetytor) nie odpowiadają za Ucznia po zakończonych zajęciach lekcji oraz przed ich rozpoczęciem.
6) Zajęcia to praca indywidualna z Uczniem, odbywająca się za pośrednictwem Internetu lub prowadzona w formie zajęć stacjonarnych.
7) Czas trwania jednego spotkania to 60 lub 90 minut w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.
8) Uczeń i Korepetytor powinni punktualnie stawiać się na zajęcia. Jeżeli niepełnoletni Uczeń spóźnia się na zajęcia Korepetytor może powiadomić o tym Rodziców lub Opiekunów Prawnych Ucznia. Jeśli Korepetytor spóźni się na zajęcia, powinien powiadomić o tym pełnoletniego Ucznia lub Rodzica/Opiekuna Prawnego niepełnoletniego Ucznia.
9) W przypadku spóźnienia się na zajęcia przez Ucznia, zajęcia nie są przedłużane tzn. kończą się po upływie wcześniej ustalonego czasu trwania zajęć, a kwota należna za zajęcia nie ulega obniżeniu. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu zajęć z powodów leżących po stronie Korepetytora, zajęcia ulegają wydłużeniu o czas spóźnienia bądź ustala się inny termin, dogodny dla obu stron, kiedy spóźnienie można odrobić.
10) Korepetytor nie odrabia za Ucznia zadań domowych zleconych przez nauczyciela szkolnego, jedynie pomaga w odrobieniu i ich zrozumieniu przez Ucznia.
11) Zajęcia odbywają się wyłącznie we wcześniej zaplanowanym terminie. Ewentualna zmiana terminu zajęć wymaga uprzedniego uzgodnienia przez strony. Korepetytor nie podejmuje się prowadzenia zajęć lub ich części poza takim terminem. Wyjątek stanowi odrobienie zajęć w przypadku, o którym mowa w pkt 9).
12) W przypadku gdy udział w zajęciach jest z jakiegokolwiek powodu niemożliwy, należy każdorazowo poinformować Korepetytora o tym fakcie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zajęć (tj. dzień wcześniej) do godziny 20:00 poprzez SMSa pod nr tel.: 797 592 106, co zwalnia pełnoletniego Ucznia lub Rodzica/Opiekuna Prawnego niepełnoletniego Ucznia z obowiązku uiszczenia należności za dane zajęcia. W razie odwołania zajęć lub nieobecności Ucznia z jakiegokolwiek powodu, o czym nie poinformowano Korepetytora lub poinformowano w dniu zajęć lub po godzinie 20:00 dnia poprzedniego, zajęcia uważa się za zrealizowane i pobierana jest za nie opłata.
13) Zajęcia odwołane prawidłowo zgodnie z pkt 12) powyżej można odbyć w ciągu najbliższych 30 dni od dnia odwołania.
14) Korepetytor zobowiązuje się do informowania o odwołaniu zajęć lub zmianie ich terminu do godziny 20:00 dnia poprzedzającego dzień zajęć (tj. dzień wcześniej). W przypadku niedotrzymania tego zobowiązania, ustala się dogodny dla obu stron termin odrobienia tych zajęć lub kwota za te zajęcia zostanie zwrócona.
15) Opłata następuje z góry za dane zajęcia lub za cały miesiąc. Zajęcia można zakupić przy pomocy płatności online Tpay lub dokonując wpłaty na konto bankowe Superkorków.
Nr konta: 91 1050 1764 1000 0097 5145 3813
16) Cennik usług w roku szkolnym 2023/2024:
• Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w zakresie podstawowym – 100 zł za 60 min.
• Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym – 100 zł za 60 min.
• Przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym – 120 zł za 60 min.
• Zajęcia ze studentami – 130 zł za 60 min.
Powyższe ceny są cenami brutto. Superkorki nie są płatnikiem podatku VAT i nie doliczają tego podatku do powyższego cennika.
4. Warunki korzystania z usług drogą elektroniczną
Uczeń korzystający z zajęć online powinien mieć dostęp do komputera (4GB RAM, system Windows 10 lub Mac OS 10.13 i najnowsze wersje przeglądarek), internetu (min. 3,2 Mbps w obu kierunkach), słuchawek i kamerki.

5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1) Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez pełnoletniego Ucznia lub Rodzica/Opiekuna Prawnego niepełnoletniego Ucznia zostanie zawarta umowa cywilnoprawna z firmą Superkorki Radosława Górska, regulująca wzajemnie zobowiązania stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i umowie stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2) Rezygnacja z zajęć może nastąpić w formie pisemnej drogą e-mailową.
3) Firma Superkorki zwróci Uczniowi pełnoletniemu lub Rodzicowi/Opiekunowi Prawnemu niepełnoletniego Ucznia wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem danego cyklu zajęć.
4) W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu Uczniowi pełnoletniemu lub Rodzicowi/Opiekunowi Prawnemu niepełnoletniego Ucznia przysługuje zwrot należności za zajęcia opłacone, a nieodbyte z potrąceniem kary umownej w wysokości 50% kosztu zajęć opłaconych a nieodbytych, jeśli rezygnacja nastąpiła nie z winy Superkorków.
5) W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu Uczniowi pełnoletniemu lub Rodzicowi/Opiekunowi Prawnemu niepełnoletniego Ucznia przysługuje prawo do zwrotu całości należności za zajęcia opłacone a nieodbyte – pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi z winy Superkorków.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego
1) Uczeń pełnoletni lub Rodzic/Opiekun Prawny niepełnoletniego Ucznia ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
2) Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Superkorków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w umowie lub na stronie internetowej https://zapiskipolonistki.pl/
3) Superkorki rozpatrzą reklamację i zawiadomią pełnoletniego Ucznia lub Rodzica/Opiekuna Prawnego niepełnoletniego Ucznia o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na papierze lub innym trwałym nośniku.
4) Superkorki nie udzielają gwarancji na zajęcia w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7. Polityka prywatności
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług edukacyjnych zawieranej z firmą Superkorki. Podpisując umowę pełnoletni Uczeń lub Rodzic/Opiekun Prawny niepełnoletniego Ucznia zobowiązany jest dołączyć do niej następującą zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i Ucznia::
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji i prowadzenia zajęć przez formę Superkorki Radosława Górska z siedzibą w Zielonce zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1 („RODO”).
Pełnoletni Uczeń lub Rodzic/Opiekun Prawny niepełnoletniego Ucznia mogą także wyrazić następującą zgodę:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Superkorki Radosława Górska z siedzibą w Zielonce, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Zmiana Regulaminu
Superkorki zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie na stronie internetowej https://zapiskipolonistki.pl/ oraz przekazana aktualnie korzystającym z zajęć Uczniom i/lub ich Rodzicom/Opiekunom Prawnym pocztą elektroniczna.

Udostępnij