037 Refleksje w Księdze Koheleta

Dialog tekstów kultury. Wywiad z bohaterką obrazu.
Pogłębiona refleksja o przemijaniu w świetle Księgi Koheleta.

Temat: Refleksje w Księdze Koheleta

uczniowie samodzielnie wybierają z Księgi Koheleta

Główne zagadnienia lekcji:
Lekcja poświęcona jest analizie i interpretacji fragmentów Księgi Koheleta. Uczniowie zestawią ją z obrazem Trophime Bigota, Alegoria Vanitas, prowadząc swoisty dialog tekstów kultury.

Cele lekcji:

Uczeń:

 • czyta fragmenty Księgi Koheleta, wskazując ich sensy dosłowne i symboliczne
 • wyjaśnia znaczenie nazwy Kohelet (Eklezjastes)
 • wyjaśnia, w czym tkwią źródła pesymizmu Koheleta
 • omawia stosunek człowieka do Boga w świetle Ksiegi Koheleta
 • określa, jaki obraz mądrości wyłania się z Księgi Koheleta
 • wskazuje charakterystyczne cechy stylu i główne środki stylistyczne języka Księgi Koheleta (np. paralelizmy składniowe); określa ich funkcje
 • znajduje w czytanych fragmentach sentencje  i aforyzmy; interpretuje ich sensy             
 • interpretuje czytane fragmenty Księgi Koheleta, określa funkcję opisu natury
 • swoje przemyślenia na temat mądrości Koheleta ujmuje w formie pracy pisemnej
 • analizuje obraz z motywem vanitas
 • interpretuje symbole na obrazie

Uwagi dotyczące realizacji:
Lekcja trwa 45 min. Uczniowie najpierw przyglądają się obrazowi Bigota, a następnie czytają fragmenty Księgi Koheleta, poszukując wspólnych motywów. Następnie wczuwają się w postać bohaterki obrazu i odpowiadają na postawione pytania. To ćwiczenie stanowi wstęp do analizy treści Księgi. Materiał zgromadzony na lekcji zostanie wykorzystany do napisania wypracowania.     

Środki dydaktyczne:

 • Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość i dziś, s. 102 – 105
 • Pismo święte Starego i Nowego Testamentu
 • Obraz Trophime Bigot, Alegoria Vanitas
 • Pojęcia i terminy:
 • Biblia, Księga, Stary Testament, Księga Koheleta, pesymizm Koheleta

Przebieg lekcji:

 1. Uczniowie przyglądają się obrazowi Trophime Bigota, Alegoria Vanitas. Wyobrażają sobie, że są bohaterką obrazu. Starają się uzmysłowić sobie jej sytuację, otoczenie, myśli.
 1. Uczniowie czytają fragmenty Księgi Koheleta. Zastanawiają się nad wspólnymi z obrazem motywami.
 2. Otrzymują arkusze „wywiadu” z bohaterką obrazu i odpowiadają w jej imieniu na pytania. Mogą, ale nie muszą, posługiwać się sformułowaniami z biblijnej księgi.

Jesteś piękna, młoda, bogata. Dlaczego się nie uśmiechasz?

_____________________________________________________________________

Patrzysz w dal. O czym rozmyślasz?

_____________________________________________________________________

Ręką wskazujesz na ludzką czaszkę. Co chcesz przekazać?

_____________________________________________________________________

Trzymasz lustro, ale się w nim nie przeglądasz. Dlaczego więc je trzymasz?

_____________________________________________________________________

W lustrze odbija się światło świecy i Twoja ręka. Poza tym widać jedynie ciemność, pustkę. Co to za pustka?

_____________________________________________________________________

Obok czaszki na stole leżą księgi, na których stoi lichtarz z płonącą świecą. Świeca szybko się spali i zgaśnie… A księgi?

_____________________________________________________________________

Na stole leży też waga jubilerska. Dlaczego umieściłaś ją obok czaszki?

_____________________________________________________________________

Tylko jedna strona Twojej twarzy jest rozjaśniona blaskiem świecy. Druga chowa się w mroku. Czy to jakieś mroczne tajemnice?

_____________________________________________________________________

Wyłaniasz się z ciemności i jesteś zupełnie sama. Czy tak musi być?

_____________________________________________________________________

Jesteś alegorią. Masz na imię Vanitas. Co to znaczy?

_____________________________________________________________________

 1. Chętni prezentują swoje rozwiązania, porównują je z rozwiązaniami kolegów, wyjaśniają ewentualne wątpliwości.
 2. Uczniowie łączą się w grupy i dokonują analizy Księgi Koheleta. Pracują z kartą pracy.

Karta pracy

Czas pracy: 15 min

 1. Czego dotyczy refleksja w Księdze Koheleta?
 2. Wypiszcie przesłanki, na jakich Kohelet opiera swój pesymistyczny pogląd na życie. Wykorzystajcie informacje z ramki na s. 104 w podręczniku.
 3. Jaki jest stosunek człowieka do Boga w Księdze Koheleta?
 4. Jakie wnioski wysuwa Kohelet ze swojego oglądu świata?
 5. Czemu służy zawarty w tekście opis natury?
 6. Na jakich figurach stylistycznych oparty jest fragment zaczynający się od słów: „Wszystko ma swój czas…”?
 7. Zaproponujcie interpretację tego fragmentu.
 8. Wypiszcie z tekstu sformułowania o cechach sentencji. Jedno z nich wybierzcie na motto lekcji.
 1. Grupy prezentują swoje rozwiązania, wyjaśniają swoje decyzje.
 2. Uczniowie samodzielnie wybierają jedną z sentencji i formułują dwa argumenty, którymi można potwierdzić jej trafność. Jeden argument powinien pochodzić z księgi Koheleta, drugi z własnych doświadczeń lub innego tekstu kultury.  
 3. Zadanie domowe: Rozwiń w formie wypracowania wybraną sentencję Koheleta. Odnieś się do kontekstu księgi oraz do własnych doświadczeń i przemyśleń.
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *