038 Relacje między Bogiem a człowiekiem w Księdze Psalmów

Oddaję do Państwa dyspozycji kolejny scenariusz. Jest on modyfikacją pomysłu Barbary Matusiak, której serdecznie dziękuję za inspirację.

Temat: Relacje między Bogiem a człowiekiem w Księdze Psalmów

Główne zagadnienia lekcji:
Lekcja dotyczy relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem ukazanych w Biblii, wprowadza też zagadnienia z zakresu teorii literatury (psalm jako gatunek biblijny).

Cele lekcji:

Uczeń:

 • potrafi powiedzieć, kim był Dawid;
 • przedstawia cechy gatunkowe psalmu;
 • analizuje i interpretuje Psalm 6 i Psalm 144;
 • wyjaśnia, jak Księga Psalmów ukazuje relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem;
 • tworzy notatkę graficzną.

Uwagi dotyczące realizacji:
Lekcja trwa 45 min. Uczniowie najpierw porządkują wiadomości o biblijnym Dawidzie i przyglądają się dziełom sztuki prezentującym jego postać, następnie zapoznają się z psalmem jako gatunkiem literackim i tworzą notatkę graficzną Księga Psalmów. Druga część lekcji poświęcona jest analizie relacji między Bogiem a człowiekiem w psalmach 6  i 144. Powstaje kolejna notatka graficzna.       

Środki dydaktyczne:

 • Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość i dziś, s. 105 – 106
 • Pismo święte Starego i Nowego Testamentu
 • Władysław Kopaliński, Słownik symboli
 • Schematy notatek graficznych

Pojęcia i terminy:
Dawid, psalm, harfa, Bóg i człowiek


Przebieg lekcji:

 1. Podczas pogadanki heurystycznej nauczyciel prosi uczniów, aby opowiedzieli o biblijnym królu Dawidzie. Nauczyciel uzupełnia informacje uczniów, prezentując dzieła sztuki ukazujące postać Dawida (np. fotografie rzeźb Donatella https://pl.wikipedia.org/wiki/Dawid_(rze%C5%BAba_Donatella), Michała Anioła https://pl.wikipedia.org/wiki/Dawid_(rze%C5%BAba), Berniniego https://pl.wikipedia.org/wiki/Dawid_(rze%C5%BAba_Berniniego) i obrazów: Dawid i Saul Rembrandta https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Saul_and_David_rembrandt.jpg, Dawid grający na harfie w otoczeniu aniołów Hendricka ter Brugghena http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=3093 ).
 2. Następnie prosi uczniów o zapoznanie się z notką na temat psalmu umieszczoną we Wskazówkach do lektury (→ podręcznik, s. 106). Rozdaje egzemplarze Słownika symboli Władysława Kopalińskiego, w których młodzież odnajduje wyjaśnienia dotyczące biblijnej symboliki związanej z motywem harfy. Uczniowie budują notatkę graficzną na temat Księgi Psalmów, która powinna zawierać informacje o gatunku literackim, rodzajach psalmów, stylu właściwym psalmom oraz uwagi na temat relacji między człowiekiem a Bogiem. Młodzież może korzystać z zaproponowanych schematów, ale nie musi.
 1.  Nauczyciel prosi wybranego ucznia o głośne odczytanie Psalmu 6 (→ podręcznik, s. 105). Uczniowie opisują nastrój tekstu oraz sytuację, w jakiej znajduje się podmiot liryczny. Określają charakter relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Odnajdują w tekście określenia Boga, wyjaśniają ich sens.
 2. Według tego samego porządku przebiega analiza i interpretacja Psalmu 144 (→ podręcznik, s. 106). Efekty pracy młodzieży zostają zapisane w postaci notatek graficznych.
 1. Podsumowanie Nauczyciel prosi uczniów o refleksje na temat przedstawionej w psalmach relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *