Lekcja 003 Przygotowanie do projektu „W greckim teatrze”

Program Przeszłość i dziś zakłada realizację projektów edukacyjnych. W I semestrze pierwszej klasy to przedsięwzięcie mające na celu pogłębienie wiedzy o teatrze antycznym. Prezentowany przez mnie scenariusz lekcji przygotowującej uczniów do realizacji zadania opiera się na materiałach Teresy Kosyry Cieślak Projekty edukacyjne. Czas trwania projektu to około 5 tygodni.  Uczniowie pracują w grupach złożonych z 8 osób. 

Temat: Przygotowanie projektu: W greckim teatrze…

Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie masz

Zig Ziglar

Główne zagadnienia lekcji

Lekcja poświęcona jest organizacji pracy przy realizacji projektu edukacyjnego W greckim teatrze… Przewidujemy, że będzie to praca zbiorowa. Czas realizacji wynosi 5 tygodni. W efekcie każda grupa przedstawi pakiet edukacyjny obejmujący treści obowiązkowe i fakultatywne. Prezentacja projektu odbędzie się na forum klasy lub szkoły w zależności od decyzji nauczyciela i zespołu klasowego. Na planowanej lekcji trzeba zadbać o powołanie grup, ustalenie zasad pracy w grupach i zasad współpracy z nauczycielem. Podać i doprecyzować tematy zadań obowiązkowych oraz wybrać temat zadania fakultatywnego.

Cele lekcji

Uczeń:

 • współpracuje w grupie;
 • bierze odpowiedzialność za efekty pracy zespołowej;
 • planuje wykonanie zadania;
 • organizuje warunki własnej pracy nad projektem;
 • nabywa nawyk systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy;
 • planuje swój proces uczenia się.

Uwagi dotyczące realizacji:

Lekcja trwa 45 minut. To dopiero trzecie spotkanie z pierwszą klasą, dlatego nauczyciel musi starannie przemyśleć sposób powołania grup. Podobnie wnikliwego przemyślenia wymaga decyzja o tym, czy grupy mają mieć liderów, którzy w ich imieniu kontaktują się z nauczycielami, czy działają jako demokratyczne gremium.  Na lekcji nie muszą zapadać ostateczne decyzje dotyczące wszystkich szczegółów planowanej pracy. Najważniejsze jest, aby zachęcić uczniów do realizacji projektu, wzmóc ich motywację.

Środki dydaktyczne:

 • Zasady pracy w grupie dla ucznia
 • Przed rozpoczęciem projektu uczniowie otrzymują materiały, które pozwolą im zaplanować i monitorować pracę:
 • instrukcję;
 • ramowy plan pracy z terminami konsultacji;
 • zasady i termin prezentacji;
 • zasady oceniania;
 • przykładowe źródła wiedzy i wybrane pozycje bibliograficzne.
 • Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość i dziś , cz. I, s 58-76

Przebieg lekcji: 

 1. Swobodna rozmowa na temat doświadczeń uczniów w pracy metodą projektu.
 2. Nauczyciel wyjaśnia cele planowanego projektu. Informuje o czasie jego trwania i ogólnej koncepcji projektu.
 3. Uczniowie dobierają się w grupy robocze. Ze względu na szeroki zakres tematyczny projektu grupy powinny liczyć do 8 osób.
 4. Zespoły otrzymują materiały. Najpierw zapoznają się z zasadami pracy w grupie. Ustalają, w jaki sposób będą podejmować decyzje. Ważne jest, aby każdy był przekonany do tego, co ma zrobić.
 5. Uczniowie w grupach zapoznają się z instrukcją projektu. Korzystając z podręcznika Przeszłość i dziś, cz. I, s. 58-76, orientują się w zakresie tematycznym projektu. Nauczyciel podkreśla, że informacje z podręcznika to podstawowe źródło ich wiedzy, którą będą poszerzać, sięgając do różnych źródeł. Grupy starają się doprecyzować temat. Wybierają uszczegółowienie treści w zadaniu 1 oraz w zadaniu 5. Wybierają temat fakultatywny.
 6. Członkowie grup starają się przydzielić sobie poszczególne zadania, wykorzystując zainteresowania i umiejętności każdego z nich.
 7. Uczniowie zapoznają się z ramowym planem pracy i ustalają z nauczycielem termin pierwszej obowiązkowej konsultacji.
 8.  Nauczyciel ustala z klasą termin prezentacji.       
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *