Lekcja 024 Podsumowanie projektu: W greckim teatrze…

Minęło 5 tygodni, odbyły sie przewidziane planem konsultacje. Pora pokazać efekty pracy.

Temat: Podsumowanie projektu: W greckim teatrze…

Plecy prosto, głowa do góry, pewny krok – tak wygląda wiara we własne możliwości.

Główne zagadnienia lekcji:
Przed uczniami stoi bardzo emocjonujące zadanie. To pierwsza prezentacja efektów samodzielnych zmagań z rozległym materiałem. Do nauczyciela i jego uczniów należy decyzja, czy ta prezentacja ma odbyć się na forum klasy czy publicznie (w gronie wszystkich klas pierwszych, przed całą szkołą, w gronie zainteresowanych chętnych uczniów, przed maturzystami, dla których stanowiłaby świetną powtórkę ze starożytności itp.). Decyzja ta powinna zapaść podczas obowiązkowych konsultacji, z pewnym wyprzedzeniem. Przebieg spotkania będzie uzależniony od wybranej formy. Niniejszy scenariusz przewiduje, że prezentacja odbędzie się na forum klasy. 

Lekcja poświęcona sprawozdaniu z realizacji projektu edukacyjnego W greckim teatrze… Każda grupa przedstawi pakiet edukacyjny obejmujący treści obowiązkowe i fakultatywne. Ze względu na ograniczenia czasowe uczniowie nie prezentują całego pakietu, a jedynie wybrane elementy fakultatywne w całości lub we fragmentach. Na obowiązkowych konsultacjach dyskutowali z nauczycielem, jaki będzie zakres prezentacji. Każda grupa ma do dyspozycji 15 min.  Od liczby grup zależy, czy na zajęcia trzeba poświęcić jedną czy dwie godziny lekcyjne. Planując zajęcia, nauczyciel powinien uwzględnić czas na ewaluację projektu.

Cele lekcji:

Kształcenie literackie i kulturowe

Uczeń:

 • rozumie podstawy periodyzacji literatury, poprawnie sytuuje w starożytności dramaty antyczne i ich twórców;
 • przedstawia tragedię starożytną i komedię jako gatunki literackie, opisuje ich budowę, cechy, podaje przykłady, definiuje pojęcia związane z dramatem antycznym;
 • rozpoznaje w utworze literackim tragizm i komizm, przedstawia antyczną koncepcję tragizmu i odnosi ją do konkretnych utworów;
 • wykazuje się znajomością i rozumieniem innych niż obowiązkowe dramatów antycznych;
 • rozpoznaje wartości uniwersalne obecne w poznanych dramatach antycznych;
 • wykazuje się rozumieniem pojęć motywu i toposu, dostrzega żywotność motywów antycznych w kulturze;
 • przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów popularnonaukowych i naukowych;
 • wykorzystuje teksty naukowe w interpretacji dzieła sztuki,
 • określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej, rozumie pojęcie katharsis i charakteryzuje jego rolę w kształtowaniu odbioru dzieła.

Tworzenie wypowiedzi

Uczeń:

 • buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej, z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;
 • tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, referat, definicja, hasło encyklopedyczne, notatka syntetyzująca;
 • w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów;
 • stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu;
 • wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej.

Samokształcenie

Uczeń:

 • rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;
 • porządkuje informacje w problemowe całości; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach;
 • korzysta z literatury naukowej lub popularnonaukowej;
 • dokonuje krytycznej selekcji źródeł;
 • wybiera z tekstu odpowiednie cytaty i stosuje je w wypowiedzi;
 • wzbogaca swoją wypowiedź pozajęzykowymi środkami komunikacji;
 • wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;
 • gromadzi i przetwarza informacje;
 • korzysta z zasobów multimedialnych, np. z: bibliotek, słowników on-line, autorskich stron internetowych;
 • wykorzystuje formę projektu w przygotowaniu i prezentowaniu oraz popularyzowaniu swoich zainteresowań i osiągnięć.

Uwagi dotyczące realizacji:

Lekcja trwa 45 lub 90 minut. Poprzedzona jest czterema obowiązkowymi konsultacjami z nauczycielem. Zajęcia składają się z dwóch części: uczniowskiego przedstawienia efektów pracy i ewaluacji projektu. Oceny projektu dokona nauczyciel po zapoznaniu się z całością pakietów złożonych przez grupy. Ocenianiu podlega:

 • Merytoryczna wartość wykonanej pracy, tzn. poprawność rzeczowa;
 • Spójność i logiczność zrealizowanych zadań (powinny być one skoncentrowane wokół wybranej tematyki);
 • Językowa i stylistyczna poprawność tekstów;
 • Uzasadniony wybór ilustracji;
 • Kreatywność, pomysłowość, umiejętność zainteresowania innych pracą;
 • Rzetelność, systematyczność pracy i terminowość wykonywania zadań przedstawionych w harmonogramie (na ocenę będzie składać się także stopień zaawansowania działań przedstawionych na konsultacjach);
 • Współpraca w zespole.

Wobec tak zaplanowanego oceniania na lekcji nauczyciel ocenia kreatywność, umiejętność zainteresowania innych pracą i gromadzi materiał do oceny współpracy w zespole. Bardzo pomocne będą tu wnioski z ewaluacji projektu.

Ważna jest aranżacja przestrzeni. Warto przemyśleć, aby wyeksponowane zostały przygotowane przez uczniów materiały: makiety, maski, fotografie, itp. Jeśli grupy nie wybiorą takich zadań, dobrze byłoby samemu przygotować odpowiedni wystrój izby lekcyjnej. Krzesełka powinny być ustawione w półkole, tak, aby prezenterzy mieli swobodę ruchów (grupy są dosyć duże; być może któraś przygotowała inscenizację); na środku sali powinno być sporo miejsca, które będzie potrzebne przy ewaluacji . 

Środki dydaktyczne:

 • Pakiety edukacyjne przygotowane przez uczniów;
 • Rzutnik;
 • Ankiety ewaluacyjne;

Przebieg lekcji:

 1. Nauczyciel wyświetla motto lekcji, dodając uczniom odwagi. Plecy prosto, głowa do góry, pewny krok – tak wygląda wiara we własne możliwości.
 2. Prezentacje efektów projektu.
 3. Ewaluacja:

Ruchoma tarcza.

 Zadaniem uczniów jest przemieszczanie się po sali w zależności od ich stosunku do twierdzeń dotyczących projektu. Na środku pomieszczenia umieszczamy przedmiot (np. krzesło, papier, roślinę w doniczce). Przedmiot ten reprezentuje środek tarczy. Prowadzący czyta na głos stwierdzenia na temat projektu, a uczestnicy wybierają miejsce w sali w zależności od tego, jak bardzo się zgadzają z danym stwierdzeniem. Im bardziej uczestnik się zgadza, tym bliżej przysuwa się do przedmiotu na środku. Po zajęciu wszystkich miejsc, uczniowie powinni wyjaśnić, dlaczego akurat takie miejsca zajęli. Pod koniec ćwiczenia uczestnicy mogą zostać poproszeni o sformułowanie własnych twierdzeń na temat zajęć.

Przykładowe twierdzenia: 

Tematyka projektu była ciekawa.

Jestem zadowolona/y z pracy mojej grupy.

Czuję się autorem naszej pracy.

Podczas realizacji projektu wiele się nauczyłam/em.

Dbałam/em o dobrą atmosferę w grupie.

W przyszłości chcę pracować nad projektem w grupie.

W przyszłości chcę nad projektem pracować indywidualnie.

Przy realizacji projektu napotkałam/Em liczne trudności. 

Nauczyciel może się zdecydować również na ankietę ewaluacyjną, jeśli czas goni lub chce zapewnić uczniom intymność odpowiedzi.

Nauczyciel prosi, aby uczniowie w domu napisali swoje refleksje po realizacji projektu. Ważne, aby uwzględnili, z czego są najbardziej dumni, co zmieniliby, gdyby jeszcze raz realizowali ten projekt. 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *