025 026 Miłośnicy mądrości

Lekcja trwa 90 minut. Na pierwszej lekcji uczniowie poznają założenia antycznych szkół filozoficznych i szukają ich śladów we współczesnej muzyce, na drugiej wykorzystują zdobyte wiadomości do analizy i interpretacji dzieł malarskich.

Temat: Miłośnicy mądrości

U początku filozofii stoi – zdziwienie.

Arystoteles

Główne zagadnienia lekcji:
Lekcja poświęcona jest wprowadzeniu informacji na temat filozofii i jej dziedzin, antycznych szkół filozoficznych i ich wybitnych przedstawicieli. Ma skłonić młodzież do stawiania pytań filozoficznych, do refleksji nad światem wartości. Istotnym elementem zajęć będzie analiza freski Rafaela Santi Szkoła ateńska.

Cele lekcji:

Uczeń:

 • wie, co jest przedmiotem filozofii i jakie są główne dyscypliny filozoficzne
 • stawia podstawowe pytania filozoficzne
 • wyjaśnia, kim byli: Tales z Miletu, Pitagoras, Heraklit, Sokrates, Platon, Arystoteles, Diogenes, Zenon z Kition, Epikur, Seneka i Marek Aureliusz
 • krótko charakteryzuje najważniejsze założenia filozofii omawianych filozofów greckich (na podstawie podręcznika)
 • określa cele, jakie stawiała przed sobą filozofia człowieka
 • prezentuje główne szkoły filozoficzne starożytnej Grecji i Rzymu, wskazując ich najważniejsze poglądy (na podstawie podręcznika)
 • w swoich wypowiedziach poprawnie używa terminów: platonicy, idealizm platoński, stoicy, epikurejczycy, cynicy, sceptycy (oraz wyrazów pokrewnych)
 • korzysta ze słowników i leksykonów
 • dostrzega treści filozoficzne we współczesnej muzyce
 • interpretuje obrazy Rafaela i Davida, wykorzystując posiadane informacje na temat przedstawionych na nich filozofów
 • objaśnia znane sentencje starożytnych filozofów
 • znajduje potrzebne informacje w samodzielnie znalezionych źródłach; korzysta z zasobów bibliotecznych – zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i zapisów elektronicznych

Uwagi dotyczące realizacji:
Lekcja trwa 90 minut. Na pierwszej lekcji uczniowie poznają założenia antycznych szkół filozoficznych i szukają ich śladów we współczesnej muzyce, na drugiej wykorzystują zdobyte wiadomości do analizy i interpretacji dzieł malarskich.

Środki dydaktyczne:

Przebieg lekcji:

 1. Filozofia i jej dyscypliny – wykład nauczyciela.

Filozofia „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata

Dziedziny filozofii:

  • ontologia – dotyczy natury bytu i rzeczywistości;
  • epistemologia – zajmuje się problemem poznania, wiedzy, prawdy i ich relacji do rzeczywistości
  • aksjologia – nauka o wartościach – wyróżnia się w niej etykę – dotyczącą moralności, norm postępowania, cnót oraz estetykę – dociekającą istoty piękna;
  • historia filozofii – bada rozwój myśli filozoficznej;
  • logika – nauka o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.
 1. Uczniowie zastanawiają się, jakie pytania stawiają sobie filozofowie, np. skąd wziął się świat?, jak powstał człowiek?, jak człowiek poznaje świat? , czy istnieje prawda absolutna?, jak życz etycznie?, jak osiągnąć szczęście?, czym jest piękno, dobro, zło?, jakie są reguły logicznego myślenia?   
 2. Wzór na szczęście według starożytnych miłośników mądrości. Na podstawie podręcznika i Słownika mitów i tradycji kultury uczniowie w grupach przygotowują mapę myśli, jak poszczególne szkoły filozoficzne zalecały żyć, aby osiągnąć  szczęście.
 1. Nauczyciel prosi uczniów, aby ustosunkowali się do pytania: w której antycznej szkole filozoficznej chciałbyś/chciałabyś pobierać nauki? Dlaczego? Młodzież notuje swoje odpowiedzi w zeszytach, odwołując się w uzasadnieniu do wiadomości na temat poszczególnych szkół i do informacji o filozofach greckich. Jeśli wybiera szkołę epikurejczyków, szuka dodatkowych informacji na jej temat w Słowniku mitów i tradycji kultury.
 2. Następnie uczniowie wybierają i komentują sentencje filozoficzne, jakie korespondowałyby z wybraną przez nich szkołą. Korzystają przy tym ćwiczeniu z podręcznika oraz wyświetlonych przez nauczyciela sentencji:

Karta pracy

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *