012 Kartka z zeszytu. Narodziny świata – grecki mit o początku

Temat: Narodziny świata – grecki mit o początku

Po lekcji będziesz:

  • znał/a i rozumiał/a treść mitów kosmogonicznych
  • przedstawiał/a propozycje interpretacji motywów pojawiających się w micie i formułował/a argumenty na poparcie swych sądów;
  • rozpoznawał/a w mitach uniwersalne problemy i wypowiadał/a się w tym kontekście na temat wartości;
  • znał/a i rozumiał/a pojęcie archetypu;
  • umiał/a  poprawnie odmienić i zapisać rzeczowniki zakończone na –eja i –ea;
  • analizował/a ukształtowanie stylistyczne fragmentu mitu i określał/a jego funkcję.

Zanotuj informacje, które wykorzystasz w opowiadaniu o swoim (postaci mitycznej) udziale w stworzeniu świata.  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Analiza stylistycznego ukształtowania fragmentu mitu (akapit Razem z bogami…). W jaki sposób Jan Parandowski przedstawił rodzący się świat?

a)      Jakich zdań jest najwięcej: pojedynczych nierozwiniętych, pojedynczych rozwiniętych, złożonych współrzędnie, złożonych podrzędnie? Z czego to wynika?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b)      Jakie zdania przeważają: oznajmujące, pytające, rozkazujące? Dlaczego?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c)       Wypisz przymiotniki, określ ich znaczenie. Dlaczego pojawia się tak duża liczba przymiotników? Jakie właściwości tej części mowy wykorzystał autor?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d)      Podsumuj: jakie cechy rodzącego się świata wydobywa opis? Nazwij trzy cechy tego świata. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Przyjrzyj się odmianie i pisowni rzeczowników zakończonych
w mianowniku na –ja, -a

M. Reja, Gaja, Amaltea
D. Rei, ______________, ______________
C. Rei, _______________, ________________
B. Reję, ______________, Amalteę
N. Reją, ______________, ________________
Msc. Rei, _____________, ________________
W. Rejo, _____________, ________________

Komentarz:

Zakończenie –eja występuje zarówno w rzeczownikach rodzimych, jak i zapożyczonych, np. alejabrejaepopejaflejafokrejakniejamierzejaonomatopejaPompejarejaszwejatranszejatulejaukleja.

W dopełniaczu i miejscowniku liczby pojedynczej piszemy –ei, np. aleibreiepopeifleifokreiknieimierzeionomatopeiPompeireiszweitranszeituleiuklei.

Podobnie w dopełniaczu liczby mnogiej, np.epopeimierzeitranszeituleizawiei.

Zakończenie –ea mają tylko rzeczowniki pochodzenia obcego, np.
CheroneagwineaideakameaKoreaorchideateodycea.
Odmieniają się one według następującego wzoru:liczba pojedyncza liczba mnogaM. ideakamea ideekameeD. ideikamei ideikameiC. ideikamei ideomkameomB. ideękameę ideekameeN. ideąkameą ideamikameamiMs. ideikamei ideachkameachW. ideo! kameo! idee! kamee!

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *