032 Biblia – książka nad książkami

Rozpoczynamy nowy cykl lekcji poświęcony Biblii. Zapraszam na pierwszą lekcję w pracowni komputerowej, z wykorzystaniem nauczania interaktywnego Wydawnictwa Stentor (e-lekcja Biblia). 

Temat: Biblia – książka nad książkami

Biblia weszła tak głęboko w kulturę całego naszego świata, że trudno jest jej nie znać, nie szanować.

Anna Kamieńska

Główne zagadnienia lekcji:
Lekcja poświęcona jest wprowadzeniu ogólnych informacji o Biblii oraz określeniu jej roli w kulturze europejskiej.

Cele lekcji:

Uczeń:

 •  podaje podstawowe wiadomości na temat Biblii (pochodzenie, budowa, Stary i Nowy Testament, księgi biblijne, gatunki biblijne, języki Biblii, Pięcioksiąg Mojżeszowy, rozdziały i wersety)
 •  wymienia najważniejsze księgi Starego Testamentu, postaci bohaterów biblijnych (np. Kain i Abel, Abraham, Izaak i Jakub, Noe, Salomon i Dawid, postacie proroków itp.) oraz motywy (np. wieża Babel, potop, zniszczenia Sodomy i Gomory itp.)
 •  przedstawia treść Nowego Testamentu, wymieniając jego główne części (Ewangelie, Dzieje apostolskie, Listy apostolskie, Apokalipsa św. Jana)
 •  wyjaśnia, na czym polega religijna i kulturowa rola Biblii
 •  zna zasadę numerowania ksiąg , rozdziałów i wersetów Biblii
 •  wymienia sposoby odczytywania Biblii (jako księgi świętej, jako dzieła zawierającego sens moralny, jako tekstu kultury)
 • wyjaśnia pochodzenie i znaczenie etymologiczne nazwy Biblia

Uwagi dotyczące realizacji:
Lekcja trwa 45 minut. Konieczny jest dostęp do komputera/ komputerów, ponieważ nauczyciel wykorzystuje e-lekcję Biblia przygotowaną przez Wydawnictwo Stentor.  Jeśli istnieje taka możliwość, lekcja powinna odbyć się w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie będą mieli dostęp do Internetu.

Środki dydaktyczne:

Przebieg lekcji:

 1. Lekcję rozpoczyna analiza motta i swobodna rozmowa na temat roli Biblii w życiu Europejczyka.
 2. Na postawie podręcznika oraz mapy myśli uczniowie ustalają:
  •  znaczenie słowa „Biblia”,
  • pochodzenie Pisma Świętego, jego budowę,
  • zawartość Starego i Nowego Testamentu,
  • podział ksiąg,
  • skróty wybranych ksiąg biblijnych.
 3. Wykonują ćwiczenia utrwalające z e-lekcji Biblia: Księgi Starego i Nowego Testamentu, Budowa Pięcioksięgu, Rodzaje ksiąg, Skróty ksiąg biblijnych.
 4. Uczniowie łączą postacie biblijne z ich opisem i ustalają, czy postacie te pochodzą ze Starego czy z Nowego Testamentu. (ćwiczenie z e-lekcji)
 5. Korzystając ze wskazanej strony internetowej oraz mapy myśli ustalają, na czym polega uniwersalna wartość Biblii. Robią notatki obejmujące co najmniej po cztery argumenty dla wpływu Biblii na płaszczyznę religijną, moralną i kulturową dziedzictwa europejskiego. Następnie ustnie je komentują, odwołując się do przykładów ze Starego i Nowego Testamentu.

Np. Biblia miała i ma ogromny wpływ na ludzi, którzy się z nią zetknęli. W ciągu prawie 3000 lat jej istnienia oddziaływała na kulturę i to na kilku płaszczyznach:

RELIGIJNEJ:

  • Stanowi sacrum dla wyznawców dwóch religii: chrześcijaństwa i judaizmu.
  • Jest autorytetem religijnym.
  • Ujawnia liczne boże tajemnice.
  • Mówi o obecności Boga na ziemi i o jego działaniu.

MORALNEJ:

  • Przedstawia ponadczasowe wzory postępowania.
  • Ustanawia kodeks moralny.
  • Określa i postanawia odróżnić to co dobre, od tego co złe, kształtując w ten sposób wnętrze człowieka.
  • Daje odpowiedzi na nurtujące człowieka pytania egzystencjalne, określa sens ludzkiego istnienia i mówi o tym co nas czeka po śmierci.

KULTUROWEJ:

  • Wprowadza konkretną wiedzę o świecie i sposobie, w jaki został stworzony. Odpowiada na pytania, które od zarania dziejów stawiała sobie ludzkość.
  • Jest natchnieniem dla myślicieli, twórców literatury i sztuki wszystkich epok na całym świecie
  • Jest tekstem ważnym pod względem literackim, niezwykle bogatym w przeróżne formy wypowiedzi, zawiera wiele anegdot, fabuł, motywów do których wciąż odwołują się twórcy.
  • W języku funkcjonują związki frazeologiczne zaczerpnięte z Biblii – jest źródłem stylizacji językowej.

Zadanie domowe
Przeczytać fragment Księgi Rodzaju: Stworzenie świata i człowieka (podręcznik s. 92 -93) poszukać na portalu Pixabay zdjęć, które mogłyby być ilustracją do poszczególnych aktów tworzenia.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *