032 Kartka z zeszytu. Biblia – książka nad książkami

Temat: Biblia – książka nad książkami

Biblia weszła tak głęboko w kulturę całego naszego świata, że trudno jest jej nie znać, nie szanować.

Anna Kamieńska

Po lekcji będziesz:

 • podawał/a podstawowe wiadomości na temat Biblii (pochodzenie, budowa, Stary i Nowy Testament, księgi biblijne, gatunki biblijne, języki Biblii, Pięcioksiąg Mojżeszowy, rozdziały i wersety);
 • wymieniał/a najważniejsze księgi Starego Testamentu, postaci bohaterów biblijnych (np. Kain i Abel, Abraham, Izaak i Jakub, Noe, Salomon i Dawid, postacie proroków itp.) oraz motywy (np. wieża Babel, potop, zniszczenia Sodomy i Gomory itp.);
 • przedstawiał/a treść Nowego Testamentu, wymieniając jego główne części (Ewangelie, Dzieje apostolskie, Listy apostolskie, Apokalipsa św. Jana);
 • wyjaśniał/a, na czym polega religijna i kulturowa rola Biblii;
 • znał/a zasadę numerowania ksiąg , rozdziałów i wersetów Biblii;
 • wymieniał/a sposoby odczytywania Biblii (jako księgi świętej, jako dzieła zawierającego sens moralny, jako tekstu kultury);
 • wyjaśniał/a pochodzenie i znaczenie etymologiczne nazwy Biblia.

Biblia miała i ma ogromny wpływ na ludzi, którzy się z nią zetknęli. W ciągu prawie 3000 lat jej istnienia oddziaływała na kulturę i to na kilku płaszczyznach:

RELIGIJNEJ:

 • Stanowi sacrum dla wyznawców dwóch religii: chrześcijaństwa i judaizmu.
 • Jest autorytetem religijnym.
 • Ujawnia liczne boże tajemnice.
 • Mówi o obecności Boga na ziemi i o jego działaniu.

MORALNEJ:

 • Przedstawia ponadczasowe wzory postępowania.
 • Ustanawia kodeks moralny.
 • Określa i postanawia odróżnić to co dobre, od tego co złe, kształtując w ten sposób wnętrze człowieka.
 • Daje odpowiedzi na nurtujące człowieka pytania egzystencjalne, określa sens ludzkiego istnienia i mówi o tym co nas czeka po śmierci.

KULTUROWEJ:

 • Wprowadza konkretną wiedzę o świecie i sposobie, w jaki został stworzony. Odpowiada na pytania, które od zarania dziejów stawiała sobie ludzkość.
 • Jest natchnieniem dla myślicieli, twórców literatury i sztuki wszystkich epok na całym świecie
 • Jest tekstem ważnym pod względem literackim, niezwykle bogatym w przeróżne formy wypowiedzi, zawiera wiele anegdot, fabuł, motywów do których wciąż odwołują się twórcy.
 • W języku funkcjonują związki frazeologiczne zaczerpnięte z Biblii – jest źródłem stylizacji językowej.

Zadanie domowe
Przeczytaj fragment Księgi Rodzaju: Stworzenie świata i człowieka (podręcznik s. 92 -93) poszukaj na portalu Pixabay zdjęć, które mogłyby być ilustracją do poszczególnych aktów tworzenia.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *