Lekcja 017 Teatr starożytnej Grecji. Wprowadzenie do Antygony

Zaczynamy nowy cykl lekcji poświęcony omówieniu Antygony Sofoklesa. Na całość zaplanowałam pięć godzin lekcyjnych. Na pierwszej uczniowie dzielą się spostrzeżeniami po lekturze i zapoznają z informacjami na temat starożytnego teatru. Pracują z podręcznikiem. 

Temat: Teatr starożytnej Grecji. Wprowadzenie do Antygony Sofoklesa. 

Teatr ma w sobie magię.

Główne zagadnienia lekcji 
Na lekcji uczniowie pracują samodzielnie z podręcznikiem, uzupełniając kartę pracy. Karta przygotowana jest na podstawie rozdziału Teatr i tragedia grecka. Uczniowie zapoznają się z genezą teatru greckiego, rolą aktora i chóru, cechami greckiej tragedii oraz jej budową.

Cele lekcji 

Uczeń:

 • podaje synonimy wyrazów: tragiczny, dramatyczny; 
 • prezentuje własne odczucia i refleksje związane z lekturą dramatu; 
 • czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny; 
 • znajduje w nim wiadomości potrzebne do interpretacji tragedii; 
 • analizuje strukturę tekstu informacyjnego: odczytuje jego sens, określa sposób prowadzenia wywodu, wskazuje argumenty; 
 • czyta ze zrozumieniem fragmenty literatury naukowej; 
 • znajduje potrzebne informacje i wykorzystuje je w wypowiedziach własnych; 
 • wyjaśnia pojęcia: mimesis, katharsis; 
 • przedstawia budowę tragedii antycznej: określa rolę aktora i chóru, wyjaśnia, na czym polegały trzy jedności, wymienia inne zasady rządzące budową tragedii antycznej (np. niepokazywanie scen drastycznych, maksimum trzech aktorów na scenie itp.); 
 • opisując budowę tragedii, używa określeń: epejsodion, stasimon, prolog, parodos, eksodos, epilogos, katastrofa itp.; 
 • swoimi słowami wyjaśnia wymienione pojęcia; 
 • wyjaśnia, dlaczego Antygonę można uznać za wzorcową tragedię antyczną (odnosi się do budowy dzieła, konstrukcji bohaterów, sposobu przedstawienia konfliktu wartości); 
 • przedstawia budowę tragedii antycznej na przykładzie poznanego dramatu. 

Uwagi dotyczące realizacji: 
Lekcja trwa 45 minut. We wstępnej części zajęć uczniowie dzielą się wrażeniami po lekturze Antygony. W zasadniczej pracują z podręcznikiem, uzupełniając kartę pracy, w końcowej odnoszą zdobytą wiedzę do Antygony Sofoklesa.

Środki dydaktyczne: 

 • Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość i dziś, cz. 1, s. 58–61, 63–64 
 • karta pracy 
 • Słownik terminów literackich 
 • Słownik wyrazów bliskoznacznych 
 • kartka z zeszytu: Teatr starożytnej Grecji. Wprowadzenie do Antygony Sofoklesa 

Pojęcia i terminy: 
teatr, tragedia, komedia, zasada trzech jedności, katharsis, aktor, hamartia, ironia tragiczna, hybris, prolog, parodos, epejsodion, stasimon, eksodos

Przebieg lekcji: 
Uczniowie podczas czytania lektury mieli zastanawiać się, jakie rekwizyty będą im się kojarzyły z treścią Antygony. Mieli w domu przygotować te rekwizyty i włożyć je do „pudełka z lekturą”. Pudełko to nauczyciel polecił przynieść na lekcję. Uczniowie prezentują swoje pudełka i uzasadniają, dlaczego włożyli poszczególne rekwizyty, np. Edykt Kreona o zakazie grzebania zwłok Polinika – centralny motyw dramatu. To ten zakaz wywołał zdarzenia; pudełeczko z ziemią – to tak Antygona uczciła zwłoki brata; miecz Hajmona – to tym narzędziem Hajmon popełnił samobójstwo itd. Można pozwolić uczniom chodzić po klasie i swobodnie rozmawiać na temat zgromadzonych rekwizytów. Przy okazji prezentowania pudełek nauczyciel prosi, aby uczniowie mówili o swoich wrażeniach z samodzielnej lektury dramatu.
Uczniowie oceniają wybierają ich zdaniem najciekawsze pudełko i uzasadniają swój wybór w zeszytach. Warto docenić kreatywność uczniów i najciekawsze pudełka nagrodzić wysokimi ocenami. (około 10 min).
Uczniowie samodzielnie pracują z podręcznikiem, uzupełniając kartę pracy. Czas: 25 min.

Karty pracy

Uczniowie zastanawiają się, dlaczego Antygonę można uznać za wzorcową tragedię grecką. Odwołują się do budowy dramatu, cech tragedii, kreacji głównych bohaterów ( około 10 min). Zadanie domowe: Przygotuj streszczenie Antygony na takim formacie papieru, aby zmieściło się na wewnętrznej stronie wieczka Twojego pudełka z lekturą.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *