Geneza „Pana Tadeusza”

Temat: Epopeja z nostalgii i miłości zrodzona – geneza „Pana Tadeusza”.

Kolejna propozycja poświęcona jest omówieniu genezy „Pana Tadeusza”. Uczniowie utrwalają poznane na historii informacje o Wielkiej Emigracji; wykorzystują wiadomości z poprzedniego spotkania o  biografii Adama Mickiewicza; wzbogacają słownictwo o wyrazy nostalgia, epopeja, inwokacja, epilog; rozpoznają cechy gatunkowe eposu; dokonują analizy i interpretacji Epilogu, Inwokacji i tytułu dzieła Mickiewicza. A przy tym dobrze się bawią, bowiem lekcja prowadzona jest z wykorzystaniem metod aktywizujących. Uczniowie korzystają z gier dydaktycznych, prezentacji multimedialnej. 

Główne zagadnienia lekcji
Lekcja poświęcona jest omówieniu genezy „Pana Tadeusza”. Uczniowie utrwalają poznane na historii wiadomości o Wielkiej Emigracji; wykorzystują wiadomości z poprzedniej lekcji o  biografii Adama Mickiewicza; wzbogacają słownictwo o wyrazy nostalgia, epopeja, inwokacja, epilog; rozpoznają cechy gatunkowe eposu dokonują analizy i interpretacji Epilogu, Inwokacji i tytułu dzieła Mickiewicza.   

Cele lekcji

Uczeń:

 • rozpoznaje rodzaje literacki, określa cechy charakterystyczne epiki;
 • przypisuje „Pana Tadeusza” do epiki;
 • rozróżnia epopeję jako gatunek literacki; wskazuje jej cechy;
 • wyjaśnia, dlaczego „Pan Tadeusz” jest epopeją;
 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni;
 • określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji;
 • wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze;
 • wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny.

Uwagi dotyczące realizacji:
Lekcja prowadzona jest z wykorzystaniem metod aktywizujących. Uczniowie korzystają z gier dydaktycznych, prezentacji multimedialnej. 

Środki dydaktyczne:

Przebieg lekcji:

 1. Wprowadzenie: poinformowanie uczniów o celach lekcji, zapisanie tematu.
 2. Wprowadzenie pojęcia nostalgia:
  • wyjaśnienie pojęcia nostalgia (sprawdzenie znaczenia w Słowniku języka polskiego);
  • przypomnienie zasady ortograficznej dotyczącej pisowni rzeczowników pochodzenia obcego zakończonych w M na –ia;
  • utworzenie od wyrazu nostalgia przymiotnika i przysłówka;
  • zastosowanie w zdaniach związków frazeologicznych: ogarnia kogoś nostalgia, ktoś cierpi na nostalgię, nostalgiczny nastrój.
 3. Wprowadzenie pojęcia epopeja:
  a) sprawdzenie w Słowniku języka polskiego lub Słowniku terminów literackich znaczenia pojęcia;
  b) wypisanie na tablicy cech eposu;
  c) wypisanie wyrazów bliskoznacznych: epopeja – epos, poemat opisowy;
  d) zapisanie odmiany rzeczownika epopeja w liczbie pojedynczej i mnogiej;
  e) zwrócenie uwagi na pisownię D,C i Msc. l. poj. oraz D l. mn.; omówienie zasady ortograficznej;
  f) ćwiczenie ortograficzne: Uzupełnienie zdań właściwymi formami rzeczowników: aleja, epopeja, szyja, nadzieja:
  Nie mogli znaleźć __________ Niepodległości w Warszawie.
  Skawiński zaczytał się w ______________ Adama Mickiewicza.
  Andrzej Wajda podjął się ekranizacji naszej narodowej ______________ .
  Lekarz uważnie przyglądał się ____________ pacjentki.
  Diagnoza lekarska dała mu trochę ____________ na wyzdrowienie.
 4. Ćwiczenie w argumentowaniu, że „Pan Tadeusz” posiada cechy epopei. https://learningapps.org/display?v=psnhhnpot20
 5. Wielka Emigracja – prezentacja https://prezi.com/p/aeh_vpyjxguh/?present=1
 6. Uczniowie przypominają, co po upadku powstania listopadowego działo się z Adamem Mickiewiczem.
 7. Analiza Epilogu praca z tekstem. Wnioski.

8. Analiza Inwokacji:

9. Analiza tytułu:

10. Notatka podsumowująca

Udostępnij

4 myśli na “Geneza „Pana Tadeusza””

 1. Jestem zachwycona Pani pomysłami. Czasem podpatruję i wykorzystuję, bo niesamowite są te Pani pomoce. Pozdrawiam serdecznie

  1. Proszę śmiało korzystać. Robię to dla Was. Sama już nie pracuję, więc nie wykorzystam. Serce rośnie, gdy wiem, że to użyteczne i służy dzieciakom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *