028 029 Horacjańska refleksja nad życiem

Temat: Horacjańska refleksja nad życiem

Sapere aude – Odważ się być mądrym

Horacy

Główne zagadnienia lekcji:
Lekcja poświęcona jest analizie i interpretacji pieśni refleksyjnych Horacego: Do Leukonoe, Do Deliusza i Wybudowałem pomnik. Wnioski z własnych analiz porównają uczniowie z tekstem Jerzego Krókowskiego: Horacjańska refleksja nad życiem.

Cele lekcji:

Uczeń:

 • czyta ze zrozumieniem wiersze Horacego; określa ich tematykę i problematykę
 • czyta pieśni Horacego głośno, wyraziście, z właściwą intonacją
 • swoimi słowami przedstawia filozoficzną problematykę czytanych wierszy; wskazuje elementy stoicyzmu i epikureizmu
 • wskazuje toposy ważne dla twórczości Horacego (arkadia, śmierć, przemijanie)
  i określa ich funkcje
 • wyjaśnia, co jest powodem dumy artysty
 • wyjaśnia, o jakim pomniku pisze Horacy w swej pieśni
 • dostrzega autobiograficzny charakter utworu
 • dostrzega i komentuje toposy exegi monumentum i non omnis moriar; określa ich funkcję w wierszu
 • rozważa, na czym polegają uniwersalne wartości utworów Horacego
 • czyta ze zrozumieniem teksty naukowe na temat poezji Horacego
 • wyjaśnia znaczenie i źródło pojęć: mecenas, mecenat
   

Uwagi dotyczące realizacji:
Lekcja trwa 90 minut. Na pierwszej lekcji uczniowie analizują i interpretują pieśni Horacego posługując się kartami pracy i opracowując notatki graficzne dotyczące utworów, słuchają muzycznej interpretacji ody Do Leukonoe w wykonaniu Grzegorza Turnaua,  na drugiej dyskutują na temat uniwersalnych wartości utworów Horacego oraz porównują swoje wnioski z tekstem naukowym, ćwicząc jednocześnie czytanie ze zrozumieniem.

Środki dydaktyczne:

 • Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość i dziś, s. 77 – 82
 • Słownik języka polskiego
 • Kartka z zeszytu
 • Karty pracy, schematy notatek graficznych
 • Rzutnik lub tablica multimedialna
 • Grzegorz Turnau, Leukonoe  https://www.youtube.com/watch?v=Yhhkf5kDtFg

Przebieg lekcji:

 1. Lekcję rozpoczyna krótka rozmowa na temat motta. Uczniowie wyjaśniają, jak rozumieją sentencję Horacego. Sprawdzają w podręczniku inne złote myśli poety. Każdy wybiera jedną i ją komentuje.
 2. Nauczyciel wprowadza informacje biograficzne i Horacym, uczniowie wyjaśniają znaczenie słów mecenas, mecenat, odwołują się do Słownika języka polskiego.
 3. Wybrani uczniowie głośno czytają pieśni Horacego Do Leukonoe, Do Deliusza i Wybudowałem pomnik. Uczniowie wyjaśniają niezrozumiałe wyrazy, korzystając z przypisów i ewentualnej pomocy nauczyciela.
 4. Młodzież w grupach analizuje ody, pracując z kartą pracy i przygotowując notatkę graficzną według schematu.

Wykonanie chmury wyrazów może być zadaniem domowym. Nauczyciel czuwa nad właściwym wykonaniem zadań, w razie potrzeby służy pomocą.  

 1. Grupy prezentują efekty swojej pracy. Przed omówieniem utworu czytają go głośno i wyraziście. Notatki graficzne przyczepiają do tablicy, aby inni mogli je sfotografować.  Przykładowe notatki graficzne: 
 1.  Nauczyciel prezentuje współczesną interpretację muzyczną pieśni Do Leukonoe w wykonaniu Grzegorza Turnaua. Młodzież dzieli się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. Młodzież zastanawia się, czy poezja Horacego jest jeszcze aktualna, czy mówi o wartościach dziś ważnych. Każdy uczeń pisemnie przedstawia  swój stosunek do filozofii życiowej przedstawionej w twórczości Horacego. Uzasadnia swoje stanowisko.  
 2. Krótka dyskusja: Poezja Horacego – relikt przeszłości czy wciąż aktualna refleksja o świecie?
 3. Młodzież konfrontuje swoje wnioski z tekstem naukowym. Czyta artykuł Jerzego Krókowskiego Horacjańska refleksja nad życiem i wykonuje zadania spod tekstu.  
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *